Algemene Voorwaarden
RS Saddles
Doetinchem,
01 Januari 2024

Artikel 1 Algemeen
1 . Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst danwel enige
andere rechtshandeling tussen de eenmanszaak RS Saddles / Sangers Horse Service (K.v.K nummer
60373385) ook handelend onder de naam RS Saddles / Sangers Horse Service, hierna te noemen: “RS”,
en een Opdrachtgever, daaronder tevens begrepen de consument en/of afnemer van een dienst of
product van RS, waarop RS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met RS, voor de
uitvoering waarvan door RS derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. RS en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld,
dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien RS niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat RS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van RS zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding
is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze
enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking
heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. RS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is RS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RS anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht RS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 3 Contracts duur; uitvoeringstermijnen, risico overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst;
1. De overeenkomst tussen RS en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de
aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een
termijn dient de Opdrachtgever RS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. RS dient daarbij een
redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. RS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. RS heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van
artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. RS is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde
gedeelte afzonderlijk te factureren.
6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan RS de uitvoering van die onderdelen die tot
een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RS aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RS zijn verstrekt, heeft RS het recht de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt
niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan RS ter beschikking heeft gesteld. RS is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat RS is uitgegaan van door de Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever wordt gewijzigd en de
overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. RS zal daarvan zoveel als
mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk
opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van
wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is RS gerechtigd
om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen RS bevoegde
persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere
voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal
worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen
wanprestatie van RS op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te
annuleren.
10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe
hij jegens RS gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van RS
daardoor direct of indirect ontstaan.
nl_NLDutch